FacebookYoutube
тел: 06136 29 61

СУ Св.Климент Охридски

Средно училище в град Сухиндол

СУ Св.Климент Охридски - Сухиндол

СУ,,Св. Климент Охридски" е Средно училище в град Сухиндол. Учебното заведение извършва прием и обучение на ученици от 1 до 12 клас за придобиване на диплома за средно образование.

Разписание на уч. автобуси за 15.09.2020 г. : с. Крамолин – 8:00 ч.; с. Коевци - 8:10 ч.; с. Димча – 8:30 ч. с. Върбовка – 8 :40 ч.; с. Бяла река – 8:30 ч. с. Горско Косово – 8:35 ч.; с. Красно градище – 8:50 ч. 

Във връзка с настъпилата извънредна епидемиологична обстановка от covid-19 и възобновяването на нормалната учебна дейност ,с цел нормалното доколкото е възможно протичане на пълноценен учебен процес СУ,,Св.Климент Охридски" въвежда следния план за работа в училище. 

link--> План и мерки за работата на в условията на COVID 19. СУ „Св.Климент Охридски“ гр.Сухиндол

 

ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ПРЕДСТОЯЩИТЕ НВО!

През учебната 2019/2020 година изпитите от Национално външно оценяване за учениците от VII клас, ще се проведат на:
15 юни 2020 година – по български език и литература;
17 юни 2020 година – по математика.
Началото на изпитите е от 9,00 часа. Учениците се явяват в сградата на училището, в което се обучават, не по-късно от 8,30 часа, като носят документ за самоличност (лична карта/ученическа лична карта/ученическа книжка/задграничен паспорт).
В деня на изпита пишат с черен цвят на химикала, чертаят с черен молив, а за изпита по математика може да ползват линия, пергел, триъгълник.

Изпитите се провеждат в две части с продължителност: част 1- 60 минути и част 2 – 90 минути. По време на изпитите, учениците могат да напуснат сградата и залата не по-рано от първите 60 минути на част 1, както и по всяко време след това, в случай че са приключили окончателно и са предали надлежно запечатана изпитната си работа. В случаите, когато частта е с продължителност 90 минути, излизането от изпитната зала е възможно след изтичане на първите 60 минути от работата върху съответната част.

Максималният брой точки от изпитите е 100. Оценяването се осъществява по стандартизирани критерии, като всяка задача се оценява с брой точки, който съответства на спецификата, трудността и логиката на решението на задачата. Резултатът от националното външно оценяване в края на VII се изразява само с количествен показател – в брой точки, без да се приравнява към оценка.

Резултатите от НВО по БЕЛ и по математика ще бъдат обявени до 29 юни 2020 година на страницата на МОН, на адрес: https://priem.mon.bg. Всеки ученик ще има достъп до нея с входящия си номер и уникалния идентификационен код, вписани в служебната бележка, издадена от училището.

С резултатите от изпитите от НВО по БЕЛ, математика и изпитите за проверка на способностите се осъществява приемането на учениците в VIII клас на места по държавен план-прием за учебната 2020/2021 година.

Всички изпити ще бъдат проведени при спазване на предпазните епидемиологични мерки.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!
Уважаеми, ученици и родители!
Днес приключва учебната година за учениците от 1. , 2. и 3. клас.
Връчването на Удостоверенията за завършен клас и връщането на учебниците ще бъде в училището по следния график, при спазване на противоепидемиологичните мерки:
- За учениците от 1. клас на 3 юни 2020 г. /сряда/ от 09:00 до 11:00 часа;
- За учениците от 2. клас - на 4 юни 2020 г. /четвъртък/ от 09:00 до 11:00 часа;
- За учениците от 3. клас - на 5 юни 2020 г. /петък/ от 09:00 до 11:00 часа.
Очакваме Ви!

                                                 Моля, носете си химикалка и лични предпазни средства - маска, шлем и ръкавици.

г-жа Румяна Иванова - директор на СУ "Св. Кл. Охридски", гр. Сухиндол

 

Във време на криза ние намерихме най-добрият начин да отбележим 24 май

Скъпи колеги, скъпи учители, скъпи родители!

Винаги сме знаели за мощта на славянската азбука, но тази година за първи път осъзнахме силата на училището и на учителите. Много колеги бяха притеснени и уплашени от създалата се ситуация, но се справиха! Защото знанието и желанието да предаваме знания е в НАС!

Благодарим на родителите, без чиято помощ щеше да е много по- трудно.

Благодарим и на децата, които ни следваха и не изгубиха жаждата си за знания.

Честит празник на всички!

Бъдете здрави!

 

Директор на СУ „Св. Кл. Охридски“, гр. Сухиндол: Румяна Иванова

 

Поздрав за цяла България по случай 24-ти май от 1 клас на СУ,,Свети Климент Охридски"гр.Сухиндол

 

Поздрав по случай 24 май от ГЦОУД - 3. клас на СУ ,,Свети Климент Охридски", гр. Сухиндол

 

„Българският език" в изпълнение на Мирела Чолакова от СУ,,Свети Климент Охридски гр.Сухиндол

 

 

 
Обучението на ученици се осъществява в профилирани и непрофилирани паралелки. Профилираните са:

 • Лозаро-винарство
 • Електромонтьор на ел. машини и апарати
 • Хляб и хлебни изделия

 

 Училищен план-прием на ученици в първи клас за учебната 2020/2021 година.

Необходими документи:

 1. заявление от родител (налично в училище)
 2. копие от удостоверението за раждане на детето
 3. копие от личната карта на родител/настойник
 4. декларация ,отностно желанието на родителя за целодневно обученние(налична в училище)
 5. удостоверение за задължително предучилищно образование документ,удостоверяващ ползването на предимство,съобразно критериите за подбор и прием в първи клас

Важно оригиналите се носят за сравнение!!!!!

Ред за приемане на документи:

Заявления се подават от родител/настойник по време на учебната 2020/2021 година.Заявления се приемат всеки работен ден от 8.00 до 15.30 часа в канцеларията на училището.

Важно за родители на деца със СОП представят необходиите медицински документи-протокол от ЛКК,ТЕЛК.

 link-->Ела при нас в първи клас

Училищен план-прием  пети клас 2020/2021 година.

Необходими документи:

 1. заявление от родител
 2. копие от лична карта на родител/настойник
 3. декларация,отностно желанието на родителя а целодневно обучение

Важно  оригиналите се носят за сравнение!!!!

Ред за приемане на документи:

Заявления се подават от родител/настойник по време на учебната 2020/2021 година.Заявления се приемат всеки работен ден от 8.00 до 15.30 часа в канцеларията на училището.

Важно за родители на деца със СОП представят необходиите медицински документи--протокол от ЛКК,ТЕЛК.

 

Важно!!!График за провеждане на НВО(национално външно оценяване) 7 клас.

link-->График НВО 7 клас

Училищен план прием осми клас 2020/2021 година.

 Необходими документи:

 link-->Време за избор!!!

Важно!!!Нова специалност Хляб и хлебни изделия

 link-->Специалност хляб и хлебни издели

Новина: link-->Единствена в областта паралелка за хлебари и сладкари пускат в Сухиндол

Заповед за приравнителна сесия СФО и ДФО CCF_000118(2)

 

 НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

 1. Национално външно оценяване VІІ клас:

 

 1. 1.Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания:

Български език и литература – 15 юни, начало 09,00 часа

Математика – 17 юни, начало 09,00 часа

    1. График на дейностите за организация, провеждане и оценяване на изпитите от национално външно оценяване (НВО) в VІІ клас:

 

Определяне на квесторите, на учителите консултанти и на учителите по чужд език за четене на текст

До 11 юни 2020 г

Оценяване на изпитните работи от НВО

17 – 20 юни 2020 г.

Обявяване на резултатите от НВО

До 29 юни 2020 г.

 

Държавен зрелостен изпит ХІІ клас

    1. Изменя се т.1 „Дати за провеждане държавни зрелостни изпити“ и се определят следните дати за провеждане на държавните зрелостни изпити за сесия май-юни:

Сесия май-юни:

Български език и литература – 01 юни 2020 г., начало 09,00 ч

Втори държавен зрелостен изпит – 03 юни 2020 г., начало 09,00 ч

Държавни зрелостни изпити по желание по:

 • Немски език, руски език, френски език, испански език, италиански език, химия и опазване на околната среда и физика и астрономия – 02 юни 2020 г., начало 08,00 ч

 • Математика и география и икономия – 02 юни 2020 г, начало 14,00 часа

 • Биология и здравно образование и философски цикъл – 04 юни 2020 г., начало 08,00 часа

 • Английски език и история и цивилизация – 04 юни 2020г., начало 14 часа.

В останалата си част точка 1 остава непроменена.

 

Определяне на квестори, учители консултанти и на учители по чужд език за четене на текст

До 27.05.2020 г.

Допускане до държавни зрелостни изпити

До 29.05.2020 г.

Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училищата, сгради и зали

До 29.05.2020 г.

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

До 29.05.2020 г.

Оценяване на изпитните работи

03-14. юни 2020 г.

Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити

До 15 юни 2020 г.

Връчване на дипломите за завършено средно образование

До 26 юни 2020 г.

 

Държавен квалификационен изпит по практика 

ДАТИ И ЧАС:08.и 09.06.2020г.- НАЧАЛО 9 ЧАСА.

З А П О В Е Д № 113 14.05.2020 год.за НВО VII-XII и ЗАПОВЕД №84/06.02.2020 г Държавен квалификационен изпит по практика XII клас

%MCEPASTEBIN%

Актуални новини