СУ "Св. Климент Охридски"
Средно училище в град Сухиндол

ЦОУД

Годишна училищна програма за целодневната организация на учебния ден през учебната 2020г-2021г.

Годишнатаучилищнапрограмаза целодневна организация на учебния ден е изготвена в съответствие на изискванията на чл. 19, ал. 1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование. Тя включва организирането, разпределението и съдържанието на дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманиятапоинтереси. Целодневната форма на обучение ще се води от учителите от начален етап, по график.

Повишаване на качеството на образователно – възпитателния процес чрез насърчаване развитието на ключови компетентности, творчески способности и умения за живот, необходими на учениците в съвременното общество при зачитане интересите, съобразно възможностите и възрастовите им особености.

Създаване на възможности за успешно преминаване в следващ клас и в следващ етап или степен на образование и ограничаване рисковете за отпадане от училище поради затруднения в усвояването на учебното съдържание.

Повишаване мотивацията на учениците, учителите и на заинтересованите страни от прилагане на модела „целодневна организация на учебния процес”.

Създаване на предпоставкиза общуване и опознаване между деца от различни социални, етнически и културни общности чрез специално подбрани дейности, включени в целодневната организация на учебния процес.