СУ "Св. Климент Охридски"
Средно училище в град Сухиндол

История

     

    Ако трябва да говорим за образованието и науката в гр. Сухиндол то датира от ранната 1880 г., когато са първите сведения за такава дейност свързани с основаването на килийното училище в околностите на града. След освобождението населението израства в културно отношение и започва да търси своите нужди и потребности говорейки за ограмотяването на тогавашното население. При новите условия се дава още по-голям тласък в развитието на учебното дело. Сухиндолските управници не жалят средства и време за осъществяването на тази задача. Жадната за знание младеж приижда от околните села и ежегодно увеличава броя на учащите се в Сухиндол. Този прилив създава затруднения, тъй като наличните училища са малки и не могат да отговорят на нарасналите нужди.

 

   През 1888 г. се открива окръжно третокласно училище с първи учител Христо Бонев от Батоево, а килийното е преименувано в .Начално училище. и е първото в Севлиевска околия. През 1892 г. със средства на постоянната окръжна комисия - Севлиево, се построява ново класно училище, което от 1901 г. става общинско третокласно училище2, а през 1930 г. е преименувано в "Кирил и Методий". Тези грижи по отношение на учебното дело дават предпоставка за по-нататъшно нарастване броя на учащите се и намаляване на неграмотността. Показателен факт за прогреса на учебното дело е този, че през 1887 г. от население 3012 души Сухиндол има вече 631 грамотни, от които 467 мъже и 164 жени. Това красноречиво говори, че попаднало в орбитата на всенародното просвещение, сухиндолското население и интелигенция спомагат за развитието на учебното дело с бързи темпове. През 1907 г. Общинският съвет взема решение да отпусне30 000 лв. за построяване на ново училище в Българския край. Тези средства се оказват недостатъчни за целта и се събират доброволни помощи от населението. Благодарение отзивчивостта на сухиндолци и активното им участие с труд училище - "Отец Паисий" е построено през 1912 г. Негов майстор е Рачо Стоянов от Тревненско.

 

   Училищният двор е 12 дка и има отлични условия за провеждане на физкултурните занимания и за игра на децата. За създаване трудови навици у децата към училищния двор е засадена овощна градина, която се поддържа и обработва от учениците. През същата година към третокласното училище (прогимназията) се открива 1-ви гимназиален клас и то става Непълна смесена гимназия. През 1916 г. се открива и турска прогимназия, която се поддържа с частни средства. През 1947 г. преминава към .Народна просвета. и просъществува до 1957/1958 учебна година. Тя е единствената в Търновско, Плевенско, Севлиевско и Свищовско, спечелвайки голяма известност и авторитет.

 

 

   Сухиндолската общественост предявява настойчиви искания пред Министерството на просвещението за развиване Непълната смесена гимназия в пълна, но поради това, че сградата не отговаря на необходимите изисквания, това не се осъществява. Към края на 1920 г. сухиндолската общественост постига нов успех в развитието на учебното дело. Министерството на земеделието приема идеята за откриване в Сухиндол на Средно лозарско училище. Предвижда се то да бъде построено на Турския край или на Братовица. За съжаление обаче тази идея не се доразвива докрай .През 1925 г. се провежда търг за построяването на гимназията и то е възложено на Димитър Ганчев за 2 800 000 лв., съучастието на известния в Сухиндол майстор Енчо. Въпреки че се водят спорове и уточнявания за изменение уличната регулация между кв. 108 и кв. 42 (за улицата между църквата и гимназията), Неделчо П. Ганчев - участъков трасировач, дава тихомълком строителна линия. При това положение сградата на старото училище се събаря през 1926 г. и започва строителството на гимназията по стопански начин, като сградата ще има модерен облик и ще покрива всички нужди на местното население. Като резултат на тази активност още през март 1926 г. в Сухиндол се открива Зимно лозарско училище.

 

   Министерството на земеделието дава съгласието си да го издържа, а някои заможни сухиндолци предоставят безплатно помещения за настаняване на училището. Предвижда се учебните занятия да се провеждат по време на "мъртвия" сезон на земеделските работи от декември до март. Построената през 1926 г. сграда на гимназията остава да стърчи самотна на пътя, без да е подсигурен училищен двор. В плана на селището е предвидена площ за него, но въпросът с отчуждаване на сградите и дворовете се решава мудно. Създадени са пречки за нормалното развитие на учебния процес и е нарушено спокойствието на учениците. Тези слабости не се явяват като пречка за икономическото, културното и политическото развитие на Сухиндол. През това време то изпреварва околните села и се издига като техен културен център. Жадните за знания младежи от селата: Красно Градище, Коевци, Крамолин, Бара, Димча, Върбовка, Бяла река и др., намират добър прием и условия за повишаване на образованието си в Сухиндолската непълна смесена гимназия и другите училища. През учебната 2002/2003 бе извършено сливане СОУ „Св. Климент Охридски” и СПТУ по КБУ в едно ново училище СОУ „Св. Климент Охридски”, поради нереализиран от МОН прием на ученици в техникумски паралелки. Обучението се осъществява в паралелки Непрофилирана подготовка в I- IХ клас и професионални паралелки в Х - ХII клас. Училището също разполага с модернизирани и добре оборудвани стай в които се провеждат учебните занятия. Също така училището разполага с  2 нови автобуса „ИСУЗУ”, с който се провежда транспортирането и нормалното провеждане на учебни занятия на пътуващите ученици. 

Пр.Стефанов

Прием
Прием - СУ Св. Климент Охридски - Сухиндол
Специалности
Специалности - СУ Св. Климент Охридски - Сухиндол
За учениците
За учениците - СУ Св. Климент Охридски - Сухиндол