СУ "Св. Климент Охридски"
Средно училище в град Сухиндол

Училищни документи

 

 

Училищен учебен план за VII клас учебната 2020-2021 г.

Училищен учебен план за VI клас учебната 2020-2021 г.

Училищен учебен план за V клас учебната 2020-2021 г.

Училищен учебен план за IV клас учебната 2020-2021 г.

Училищен учебен план за ІІI клас учебната 2020-2021 г.

Училищен учебен план за II клас учебната 2020-2021 г.

Училищен учебен план за I клас учебната 2020-2021 г.

Училищен учебен план за професионалното образование с придобиване на  втора степен на професионална квалификация без интензивно и без разширено изучаване на чужд език.

Годишен план на дейността на училището 2020-2021 г.

Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище от учениците и намаляване броя на отсъствията. през учебната 2020 / 2021 година

Училищна програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи

Стратегия за развитие на училището 2021-2025 година 

Училищен план и алгоритъм за преминаване към обучение в електронна среда

План-програмазадействие 2021 година за безопасност на движението по пътищата. 

План за квалификационната дейност през 2020-2021г. 

План за контролната дейност на директора 2020-2021г. 

Заповед за утвържадаване на училищен план прием на ученици за учебната 2020г.-2021г. 

Заповед за условия, ред и график за приемане ан документи за записване на ученици за учебната 2020г.-2021г. 

Училищен план-прием 2019/2020 

Заповед № 108/23.04.2020 г. 

Стратегия за развитието на училището 2016-2020 може да видите --> ТУК

2017/2018

 • Годишен план  --> ТУК
 • План за работота на Педагогическия съвет --> ТУК
 • План за Контролната дейност на директора --> ТУК
 • План за Контролната дейност на заместник-директора --> ТУК
 • План за Целодневна организация --> ТУК
 • Училищна програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи --> ТУК
 • Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище от учениците и намаляване на отсъствията --> ТУК 

Административни услуги -  в изпълнение на Решение на Министерски съвет №704/2018 г.:

      или отделно:

 • Инфо 136 - детска градин и училище  --> ТУК
 • Инфо 138 - приемане и преместване-1 --> ТУК
 • Инфо 141 - диплома-1 --> ТУК
 • Инфо 143 - валидиране --> ТУК
 • Инфо 147 - служебна бележка за подадено заявление ДЗИ 1-1 --> ТУК
 • Инфо 148 - издаване служебна  бележка за допускане ДЗИ 2 --> ТУК
 • Инфо 149 - проверка способности-1 --> ТУК
 • Инфо 150 - признаване от чужбина I - VI клас --> ТУК
 • Инфо 153 - дубликати --> ТУК
 • Инфо 154 - удостоверение за професионално обучение и СПК --> ТУК
 • Инфо 155 - удостоверение, свидетелство валидиране професионална квалификация --> ТУК
 • Инфо 156 - европейско приложение диплома_СО --> ТУК
 • Инфо 156 - европейско приложение професионална квалификация --> ТУК
Прием
Прием - СУ Св. Климент Охридски - Сухиндол
Специалности
Специалности - СУ Св. Климент Охридски - Сухиндол
За учениците
За учениците - СУ Св. Климент Охридски - Сухиндол